Logo
Infectiologiegids

Infectiologiegids

LOGIN   REGISTREREN   INFO   DEMO

gEMEENSCHAPPELIJK SYMPOSIUM (BRUSSEL 4 APRIL 2019) van de BVIKM met de

BELGISCHE VERENIGING VOOR KINDERGENEESKUNDE en de

BELGISCHE VERENIGING VOOR GERONTOLOGIE EN GERIATRIE:

MICRO-ORGANISMS BRIDGING AGES

MUTUAL BENEFITS OF VACCINATION

 

 

 

Geachte collega,

Van harte welkom op de totaal vernieuwde website van de BVIKM.

Deze vernieuwing drong zich sinds lang op, maar is recent in een ware stroomversnelling geraakt naar aanleiding van de publicatie van de "Infectiologiegids - Guide d'Infectiologie" of IGGI .

Inderdaad, de BVIKM heeft de reuzentaak op zich genomen in eigen beheer een gids uit te geven (in het Nederlands en in het Frans) voor de behandeling en de preventie van infectieziekten. Daartoe werd een permanente werkgroep opgericht en een beroep gedaan op tal van consulenten, elk met een bijzondere expertise in een specifiek domein. Het initiatief werd gedeeltelijk ondersteund door BAPCOC.

Met fierheid stelt de BVIKM de resultaten van het werk van de werkgroep en de consulenten nu ter uwer beschikking in de eerste release van IGGI .

Het is de bedoeling dat IGGI in de nabije toekomst geleidelijk aan verder wordt uitgebouwd en voortdurend wordt aangepast aan de continue evolutie in de wereld van de infectiologie en de klinische microbiologie.

Op deze vernieuwde website kan u uiteraard niet alleen informatie vinden over IGGI . De BVIKM wil u via dit platform ook op de hoogte houden van alle organisaties die ze plant en, in de mate van het mogelijke, toegang verlenen tot de presentaties op in het verleden georganiseerde symposia. Verder kan u nog heel wat andere nuttige informatie vinden over de activiteiten van het National Antimicrobial Committee, de Wetenschappelijke Werkgroep Reizigersgeneeskunde, binnen- en buiten-landse congressen en symposia, links naar andere verenigingen actief in het domein van de infectiologie en de klinische microbiologie, enz....

Ook (de vernieuwing van) uw lidmaatschap en uw deelname aan de symposia van de BVIKM zullen in de toekomst via deze website kunnen geregeld worden. Wij willen u ook uitnodigen om belangrijk nieuws steeds te melden aan ons secretariaat (elise.brisart@sbimc-bvikm.be ) zodat het via deze website met uw collega's kan worden gedeeld.

Tenslotte willen wij van harte allen danken die hebben meegewerkt aan het tot stand brengen van deze website in het algemeen en van IGGI in het bijzonder.

Wij hopen u hier dikwijls te mogen verwelkomen.

Namens het bestuur van de BVIKM,

Prof. Dr. Dirk VOGELAERS, voorzitter en Prof. Dr. Denis PIERARD, vice-voorzitter.