Logo

Gebruiksaanwijzing

IGGI is opgebouwd rond 4 grote hoofdstukken.

 1. De behandeling van infectieziekten uitgaande van het klinisch beeld en onderverdeeld per anatomisch stelsel. In de meeste gevallen gaat het om de empirische behandeling, in enkele specifieke gevallen zijn ook documenten beschikbaar voor de gedocumenteerde behandeling van bacteriële infecties (artritis, endocarditis, enteritis/enterocolitis, meningitis, osteomyelitis, ...). Meestal zijn de gegevens verdeeld over 2 documenten. Een eerste bevat klinische aspecten en commentaren, gegevens betreffende de potentiële pathogenen (hun identificatie en de noodzaak van het al dan niet uitvoeren van gevoeligheidsbepalingen), de behandeling van (niet zwangere, niet obese) volwassenen zonder IgE gemedieerde allergie voor penicillines en zonder nier- of leverinsufficiëntie, de primaire en secundaire preventie van de infectie en tenslotte een lijst met aanbevolen literatuur. In een tweede document ("bijzondere patiëntengroepen") worden specifieke richtlijnen gegeven voor de behandeling van pasgeborenen, zuigelingen, kinderen, adolescenten, zwangere en borstvoedende patiënten, patiënten met IgE gemedieerde allergie voor penicillines, patiënten met nierinsufficiëntie. In alle gevallen worden de posologieën en de duur van de behandeling vermeld.
 2. De (gedocumenteerde) behandeling van infecties uitgaande van de betrokken pathogeen: klinische aspecten en commentaren, identificatie en de noodzaak om al dan niet gevoeligheidsbepalingen uit te voeren, richtlijnen voor de behandeling van alle patiëntengroepen, primaire en secundaire preventie en tenslotte een lijst met aanbevolen literatuur.
 3. Preventie. In dit hoofdstuk worden hoofdzakelijk specifieke richtlijnen gegeven betreffende de profylaxe bij chirurgische ingrepen. Een hoofdstuk vaccinatie zal daar later aan toegevoegd worden.
 4. Compilatie documenten. Hierin worden de gegevens die verspreid zitten in andere documenten samengebracht rond een specifiek thema. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

Er bestaan meerdere manieren om een document te selecteren.

 1. Gebruik maken van de "categorieën": drukt men op deze knop, dan ontvouwt zich een lijst die toelaat een document uit deze categorie aan te klikken en te openen.
 2. Invullen van een keuzewoord (willekeurig door de gebruiker gekozen): op deze manier wordt een lijst ontvouwd die alle documenten bevat waarin het keuze-woord voorkomt. Een dergelijke lijst kan zeer uitgebreid zijn en is dus niet noodzakelijk de meest doeltreffende manier om een document te vinden.
 3. Selecteren van een "tag" (vooraf door de BVIKM geselecteerd trefwoord): op deze manier wordt een restrictieve lijst ontvouwd die enkel de belang-rijkste documenten bevat waarin het woord voorkomt. Dit is de meest doeltreffende manier om de belangrijkste documenten terug te vinden waarin de een woord voorkomt. In de meeste gevallen is dit dus de best aangewezen manier om een document terug te vinden.

Om de volledige inhoud van IGGI te doorzoeken, mag slechts 1 van de 2 vakjes ingevuld worden (trefwoord of tag). Vooraf kan ook een categorie ingevuld worden waardoor het zoeken op trefwoord of tag beperkt wordt tot de geselecteerde categorie.

Na het invullen van de vakken moet steeds op de knop "zoeken" gedrukt worden.

In de tekst komen heel wat woorden in het blauw voor. Door op een dergelijk woord (of een dergelijke zin) te klikken, wordt de gebruiker rechtstreeks verbonden hetzij met een ander IGGI document, hetzij met een externe website.

 1. Momenteel zijn nog niet alle interne links gelegd. Dit betekent dat het aanklikken van sommige woorden nog geen verbinding geeft met andere documenten (die worden momenteel aangemaakt of gevalideerd).
 2. Alle links met externe websites functioneren. In de overgrote meerderheid van de gevallen gaat het om een link naar de abstract  van de vermelde publicaties in PubMed. Andere links verschaffen verdere informatie in verband met de Belgische nationale referentiecentra, UpToDate, ....

In de documenten kunnen ook woorden in het rood voorkomen.

 1. Wordt xxx vermeld , dan gaat het om nog ontbrekende gegevens. Gaat het om al dan niet volledige zinnen, dan betreft het elementen die nog verdere validatie vergen.
 2. Verder worden bij het bespreken van de eerste keuze(s) en de alternatieve empirische of gedocumenteerde behandelingen (gele vakken) alle namen van de voorgestelde anti-infectieuze geneesmiddelen eveneens in het rood (en vetjes) afgedrukt.

Bovenaan ieder document is er een knop "opmerkingen" voorzien. Wordt deze knop aangeklikt, dan gaat een veld open waarin commentaren kunnen worden aange-bracht. Wordt na het aanbrengen van de opmerkingen op de knop "versturen" gedrukt, dan blijven ze bewaard en kunnen ze nadien verder geraadpleegd worden. Indien gewenst, kan op deze manier  een lijst van opmerkingen opgebouwd worden.

 1. Individuele abonnees. De individuele abonnee kan zijn/haar eigen commentaren aanbrengen en raadplegen. Deze zijn enkel zichtbaar voor de abonnee en kunnen enkel door hem/haar verwijderd worden.
 2. Institutionele abonnees.