Logo

Statuten

De vereniging werd opgericht als vereniging zonder winstoogmerk zoals voorzien in de Belgische wet. De onderstaande statuten zijn identiek aan deze welke werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 16 september 1993 (nr 1570 - 1578, pagina's 7025 - 7029). De statuten werden geamendeerd in 2005 (zie bijlage).

 

 

 

Belgische Vereniging voor Infectiologie en Klinische Microbiologie

(BVIKM)

Lenniksebaan 808

1070 Anderlecht

Identificatienummer :  15570 / 93

STATUTEN

Tussen de ondergetekenden 

allen van Belgische nationaliteit, wordt overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de wet 27 juni 1921, waarvan de statuten als volgt werden opgesteld.

 

I. BENAMING, ZETEL, DOEL, DUUR

Art.1. De vereniging wordt opgericht onder de benaming: “Belgische Vereniging voor Infectiologie en Klinische Microbiologie”, in het Frans: "Société Belge d'Infectiologie et de Microbiologie Clinique". 

 

Art.2. De zetel van de vereniging is gevestigd te 1070 Brussel, Lenniksebaan 808, Kliniek voor Infectieuze en Tropische Ziekten, Erasmus Ziekenhuis, en zal mogen overgebracht worden naar gelijk welke andere plaats in België bij gewone beslissing van de raad van bestuur. 

 

Art. 3. De vennootschap heeft tot doel: 

 1. de ontwikkeling te bevorderen van de wetenschappen van de infectologie en de klinische microbiologie.  Deze takken van de wetenschap dienen op de meest uitgebreide wijze beschouwd te worden, met inbegrip van onder meer de studie van de epidemiologie, de diagnose, de preventie en de behandeling van besmettelijke ziekten, alsmede van de pathogenetische en immunologische aspecten van deze ziekten.

 2. de belangstelling van elke persoon of elke instelling voor de infectiologie en de klinische microbiologie te steunen en te stimuleren, meer bepaald:  
 1. de erkenning van de infectiologie en de microbiologie als autonome specialiteiten in het Belgische en Europese kader actief te steunen,
 2. het onderwijs van de infectiologie en de klinische microbiologie op het niveau van het graduaat en postgraduaat van de Belgische universiteiten te bevorderen,
 3. het zuiver wetenschappelijk en toegepast onderzoek op het gebied van infectiologie en klinische microbiologie te steunen, onder meer door elke wetenschappelijke uitwisseling tussen de leden van de vereniging te bevorderen en door de invoering van een doeltreffende samenwerking met de andere reeds opgerichte of nog op te richten Belgische en buitenlandse instellingen die hetzelfde doel nastreven met betrekking tot de ontwikkeling van de infectiologie en de microbiologie of elk gelijkaardig of daarmee verbonden doel,
 4. het publiek, de artsen, de academische instanties en de ministeriële overheden in te lichten omtrent het medische, sociale en economische belang van de epidemiologie, de diagnostiek, de preventie en de behandeling van de besmettelijke ziekten. 

Teneinde het bovenvermelde doel te verwezenlijken, mag de vereniging onder meer elk akkoord afsluiten met financiële instellingen of met elke andere instelling die haar de nodige diensten zou kunnen verstrekken. 

De vereniging mag elke handeling stellen die nodig of nuttig zou zijn tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. 

Art. 4. De vereniging is voor onbepaalde duur opgericht.  Zij kan slechts ontbonden worden door de algemene vergadering. 

 

II. LEDEN, OPNAME, ONTSLAG, UITSLUITING

Art.5. Als lid van de vereniging, kan worden toegelaten elke natuurlijke persoon of elke instelling die belangstelling heeft voor de ontwikkeling van de infectiologie en de klinische microbiologie. 

De vereniging is samengesteld uit: 

 1. titulaire leden.
 2. toetredende leden.
 3. beschermende leden.  
   

De titulaire leden dienen artsen-specialisten te zijn, die de klinische geneeskunde of het medisch onderzoek uitoefenen, die zich aansluiten bij de beginselen en doelstellingen van de vereniging en die een bijzondere bekwaamheid hebben verworven in hun branche.  Bij wijze van afwijking kan de raad van bestuur leden die geen artsen-specialisten zijn tot titulaire leden benoemen omwille van hun uitzonderlijke bekwaamheid.

De toetredende leden zijn de leden die de vereisten niet vervullen om titulaire leden te zijn, maar die zich aansluiten bij de beginselen en doelstellingen van de vereniging. 

De beschermende leden zijn de private of publieke instellingen die de ontwikkeling van de infectiologie en de klinische microbiologie wensen te steunen en die zich aansluiten bij de beginselen en doelstellingen van de  vereniging.

 

Art.6. Om als titulair lid, toetredend of beschermend lid opgenomen te worden, dient de kandidaat als dusdanig aangenomen te worden bij beslissing van de raad van bestuur die bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde titulaire leden beslist.  De beslissingen van de raad van bestuur zijn niet voor beroep vatbaar en dienen niet te worden gemotiveerd. 

 

Art.7. Het staat elk lid vrij uit de vereniging te treden door zijn ontslagbrief aan de voorzitter van de raad van bestuur te richten. 

Het lid dat de vereisten voor zijn toelating als lid niet meer vervult,wordt geacht ontslagnemend te zijn voor vaststelling door de raad van bestuur. 

De uitsluiting van een titulair lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met een meerderheid van twee derden van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.  De toetredende leden en de beschermende leden kunnen door de algemene vergadering worden uitgesloten bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

Het ontslagnemende of uitgesloten lid, evenals zijn erfgenamen of rechthebbenden, hebben geen enkel recht op het patrimonium van de vereniging. 

Het ontslagnemende of uitgesloten lid blijft gehouden tot de uitvoering van de verbintenissen die hij niet vervuld zou hebben op het ogenblik van het ontslag of de uitsluiting. 

 

Art.8.  Door aanvaarding van de onderhavige statuten, aanvaardt elk lid zich te onthouden van elke handeling die, of elk verzuim dat, nadelig kan zijn voor het doel van de vereniging. 

 

Art.9.  Alle gerechtelijke vorderingen, zelfs de vorderingen tot nietigverklaring van de vereniging, kunnen slechts door de leden tegen de vereniging of tegen de bestuurders worden ingesteld indien het voorwerp en de gronden ter kennis werden gebracht van de raad van bestuur bij aangetekend schrijven, gericht aan de voorzitter van de raad, zodat deze hem minstens acht werkdagen vóór de betekening van de geding inleidende dagvaarding toekomt. 

 

Art.10. De leden zijn tot geen enkele storting of tot geen enkele bijdrage verplicht, behoudens tot deze die op geldige wijze door de algemene vergadering zijn goedgekeurd. 

 

Art. 11. Binnen de maand na de bekendmaking van de statuten in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad,zal op de griffie van de burgerlijke rechtbank van de zetel van de vereniging een lijst worden neergelegd, waarin naar alfabetische orde de naam, voornamen, woonplaats en nationaliteit van de leden-titularissen van de vereniging zijn vermeld. Deze lijst wordt elk jaar door de raad van bestuur aangevuld; zij vermeldt naar alfabetische orde de wijzigingen die zich onder de leden-titularissen hebben voorgedaan. 

 

III. ALGEMENE VERGADERING

Art.12. De algemene vergadering is samengesteld uit de leden van de vereniging.  Alleen de titulaire leden hebben stemrecht op de algemene vergadering. 

 

Art. 13. De bevoegdheden van de algemene vergadering omvatten het recht: 

 1. de statuten te wijzigen en de ontbinding van de vereniging uit te spreken overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake; 
 2. de bestuurders te benoemen en te ontslaan; 
 3. de begrotingen en rekeningen jaarlijks goed te keuren; 
 4. alle andere uit de wet of de statuten voortvloeiende bevoegdheden uit te oefenen. 

 

Art.14. De leden worden door de voorzitter van de raad van bestuur voor de algemene vergadering opgeroepen.  De oproepingsbrief bevat de agenda. 

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden binnen de drie maand volgend op de afsluiting van het boekjaar. 

Een buitengewone algemene vergadering dient te worden samengeroepen binnen de maand wanneer één vijfde van de leden zulks vraagt. 

 

Art.15. De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.  Bij afwezigheid van de voorzitter, zal hij worden vervangen door de ondervoorzitter tenzij de voorzitter zelf een andere bestuurder heeft aangesteld om hem te vervangen. 

 

Art.16. De algemene vergadering mag slechts beraadslagen over de punten die op de dagorde staan, behalve indien alle leden aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn en bij eenparigheid van stemmen beslissen één of ander punt aan de agenda toe te voegen. 

Elk voorstel dat ondertekend is door een aantal leden gelijk aan één twintigste van de categorie tot dewelke ze behoren, dient op de dagorde geplaatst te worden, tenzij de raad van bestuur het voorstel tegenstrijdig acht met het doel van de vereniging, zoals bepaald in artikel 3.  Een stellingname van de raad van bestuur omtrent dit punt dient gemotiveerd te worden. 

 

Art.17. De beslissingen van de algemene vergadering worden, behoudens bij de wet voorziene afwijking, genomen bij eenvoudige meerderheid van de door de aanwezige of vertegenwoordigde titulaire leden uitgebrachte stemmen. 

Het titulaire lid dat verhinderd of afwezig is, kan aan een ander titulair lid volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn naam en plaatste stemmen. 

De titulaire leden die niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering, kunnen per brief stemmen.  

Voor de berekening van de meerderheden, worden de leden die hun stem niet uitbrengen als afwezig beschouwd behalve in de gevallen waarin een imperatieve wettelijke bepaling een bijzonder aanwezigheidsquorum oplegt. 

Elk lid-titularis heeft recht op één stem.  In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter beslissend.  

In afwijking van bovenstaande alinea's, kunnen de beslissingen van de algemene vergadering betreffende de wijziging van de statuten, de uitsluiting van de titulaire leden of de vrijwillige ontbinding van de vereniging, enkel genomen worden met inachtneming van de bijzondere voorwaarden betreffende de aanwezigheden, de meerderheid en de eventuele bekrachtiging door de burgerlijke rechtbank, zoals opgelegd bij de artikelen 8, 12 en 20 van de  wet van 27 juni 1921. 

 

Art.18. De beslissingen van de algemene vergadering worden in notulenopgenomen; ze worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris enworden bewaard op de zetel van de vereniging waar elke belanghebbende erkennis van kan nemen zonder ze te verplaatsen. 

Wanneerde belanghebbenden geen leden zijn, doch blijk geven van een rechtmatigbelang, zullen ze slechts kennis mogen nemen van bovenvermeldebeslissingen met de schriftelijke toelating van de voorzitter van deraad van bestuur. 

 

IV. RAAD VAN BESTUUR

Art.19. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit acht leden, met name vier leden-clinici en vier leden-microbiologen.  Enkel de titulaire leden mogen deel uitmaken van de raad van bestuur. Na het indienen van de kandidaturen, worden de bestuurders door de algemene vergadering bij geheime stemming verkozen. 

De raad van bestuur is samengesteld uit: 

 1. Een voorzitter en een ondervoorzitter;
 2. een secretaris en een adjunct-secretaris;  
 3. een penningmeester en een adjunct-penningmeester;  
 4. twee andere leden. 

De raad van bestuur verkiest een bureau van vier leden. 

De hierboven vermelde mandaten zullen gelijkelijk verdeeld worden onder de clinici en de microbiologen; de voorzitter en de ondervoorzitter zullen afwisselend een clinicus en een microbioloog zijn.

Het mandaat van lid van de raad van bestuur is kosteloos.

 

Art.20. De bestuurders zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verplichtingen van de vereniging.  Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de uitvoering van hun mandaat. 

 

Art.21. De duur van het mandaat van de bestuurder wordt bepaald op drie jaar; het mandaat is eenmaal hernieuwbaar. Ingeval een mandaat openvalt,wordt het voleindigd door de voorlopige bestuurder die benoemd wordt om het mandaat van diegene die hij vervangt te voleindigen. 

 

Art.22. In geval van afwezigheid van de voorzitter, worden zijn functies en bevoegdheden uitgeoefend door de ondervoorzitter, tenzij de voorzitterzelf een andere bestuurder heeft aangesteld om hem in dat geval te vervangen. 

 

Art. 23. De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping door de voorzitter of op aanvraag van de helft van zijn leden. 

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige bestuurders of deze die vertegenwoordigd zijn bij schriftelijke volmacht gegeven aan een ander lid van de raad van bestuur. 

De bestuurders die niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de raad van bestuur, kunnen per brief stemmen. 

Ingeval van staking van stemmen, is deze van de voorzitter in functie beslissend.  De bestuurders die aan de stemming niet deelnemen, worden als afwezig beschouwd voor de berekening van de meerderheid. 

 

Art.24. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor het stellen van alle daden die tot het maatschappelijk doel behoren met uitsluiting van de bevoegdheden die uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet van 27 juni 1921.  Hij mag in het bijzonder, alle interne reglementen opmaken voor de toepassing van onderhavige statuten. 

Hij mag, zonder dat deze opsomming limitatief is en zonder afbreuk te doen aan de andere bevoegdheden op grond van de wet of de statuten, alle handelingen stellen en alle contracten afsluiten;  transigeren; compromissen sluiten;  alle roerende en onroerende goederen verkrijgen,verwisselen of verkopen;  alle roerende goederen of onroerende zakelijke rechten met een hypotheek bezwaren;  leningen aangaan, verbintenissen aangaan, gewaarborgd door hypotheken of andere zekerheden;  handlichting verlenen van alle inschrijvingen van rechtswege of andere, met of zonder betaling of er vrijstelling van verlenen;  huurovereenkomsten voor gelijk welke duur afsluiten; alle legaten, subsidies, giften en overdrachten aanvaarden; afstand doen van alle zakelijke rechten en alle vorderingen tot ontbinding;  bijzondere  bevoegdheden toekennen aan lasthebbers naar zijn keuze die de  hoedanigheid hebben van titulaire leden. 

 

Art.25. De uitgaven worden door de voorzitter of door elke andere hiertoe door de raad van bestuur gevolmachtigde persoon gepland. 

 

Art.26. De vereniging wordt in rechte en in alle andere handelingen door de voorzitter vertegenwoordigd of door elke hiertoe door de raad van bestuur gevolmachtigde persoon.  Elke handeling die de vereniging verbindt, alle bevoegdheden en volmachten, alle ontslagen van agenten en personeelsleden van de vereniging, worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur die ten aanzien van derden geen bewijs zal moeten leveren van een voorafgaandelijke beslissing van de raad van bestuur. 

 

V. REKENINGEN, BEGROTING

Art.27. Op 31 december van elk jaar, worden de rekeningen van de ontvangsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar en de andere boekhoudkundige documenten van de vereniging afgesloten en wordt de begroting van het volgend boekjaar opgemaakt. 

Deze worden ter goedkeuring aan de gewone algemene vergadering voorgelegd. 

De titulaire leden mogen inzage nemen van de rekeningen en de begroting op de zetel van de vereniging gedurende tien dagen voorafgaand aan de algemene vergadering. 

 

VI. ONTBINDING, VEREFFENING

Art.28. De ontbinding en de vereffening van de vereniging worden beheerst door de artikelen 18 en volgende van de wet van 27 juni 1921. 

 

Art.29. In geval van ontbinding van de vereniging, zal het patrimonium dienen tot de verwezenlijking van een doel dat analoog is met dat van de huidige vereniging. 

De bestemming van het patrimonium wordt door de algemene vergadering bepaald. 

De goederen afkomstig van een gift of een legaat, zullen echter voorbehouden worden aan de schenker of aan de erfgenamen in de eerste lijn en de rechthebbenden van deze die de gift of het legaat hebben gemaakt, op voorwaarde dat deze hiertoe een aanvraag tot teruggave indienen binnen het jaar volgend op de publicatie van de vereffening van de vereniging in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad

 

VII. ALGEMENE BEPALINGEN

Art.30. De aansprakelijkheid van de vereniging wordt beperkt tot haar patrimonium.  Geen enkel lid is persoonlijk aansprakelijk voor de verplichtingen van de vereniging. 

 

Art. 31. De middelen van de vereniging worden samengesteld uit onder meer: 

 1. de bijdragen van de titulaire leden en toetredende leden; 
 2. de subsidies die zullen kunnen worden toegekend door de Staat of elk ander publiek organisme; 
 3. de contributies van de beschermende leden; 
 4. de terugbetaalbare leningen en voorschotten die haar zullen kunnen worden toegekend; 
 5. de bijdragen ontvangen als tegenprestatie voor de door de vereniging geleverde prestaties; 
 6. de giften, subsidies, legaten of gelijk welke andere som die aan de vereniging toekomt. 

 

Art.32. De artikelen van de wet van 27 juni 1921 waarvan onderhavige statuten niet op een geldige manier zouden afwijken, zijn op de vereniging van toepassing. 

 

VIII. OVERGANGSBEPALINGEN

Art.33. In afwijking van artikel 27, zal het eerste boekjaar aanvangen op de datum van onderhavige statuten;  het zal op 1 december 1993 worden afgesloten. 

 

Art. 34. De volgende personen, die aanvaarden, worden voor de eerste maal als bestuurders benoemd: 

De leden van de eerste raad van bestuur zijn benoemd om hun functie uit te oefenen tot na de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders in 1996. 

Opgemaakt te Beersel, op 18 januari 1993, in één enkel exemplaar. 

Voor gelijkluidend afschrift:

(Get.) Jean-Pierre Thys,

voorzitter